Etická linka

Vážení zaměstnanci, obchodní i neobchodní partneři,

pro společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. je důležité, aby při výkonu jejích každodenních činností byly dodržovány právní předpisy, pravidla morálky, etiky a poctivého obchodního styku.

Proto byla zřízena tato Etická linka, prostřednictvím které je možné podat oznámení neetického nebo protiprávního jednání. Všechna oznámení budou předána pověřenému Compliance Officerovi, osobě, která oznámení prošetří a v případě zjištění porušení PRAVIDLA MOVO, Politika ISM, Politika protikorupčního systému managementu budou přijata opatření k nápravě. Informaci o prošetření pošle Compliance Officer oznamovateli (je-li mu znám).  

Linka není určena pro ohlašování mimořádných událostí (např. havárie, požáry, nehody, pracovní úrazy, atd.), k řešení problémů v rámci běžného obchodního styku, reklamací nebo k vyřizování osobních sporů mezi zaměstnanci.


Ochrana oznamovatelů, důvěrnost informací a zabezpečení ochrany osobních údajů

Ujišťujeme Vás, že se Vaším oznámením budeme zabývat. Potřebujeme však, abyste nám poskytli informace aktuální, konkrétní a ověřitelné.

Vaše identita i veškerá komunikace s Vámi bude za všech okolností důvěrná, a pokud si budete přát, můžete zůstat v naprosté anonymitě.

Naše společnost nehodlá žádným způsobem postihovat nebo znevýhodňovat osobu, která podala v dobré víře oznámení přes Etickou linku.

Compliance officer, případně další osoby odpovědné za řešení přijatého oznámení jsou vázány povinností zachovat mlčenlivost po celou dobu prošetřování oznámení, výjimku tvoří pouze eventuální spolupráce s orgány činnými v trestním řízení, neboť v určitých případech stanovených právními předpisy máme oznamovací povinnost vůči příslušným orgánům státní moci a státní správy.

Veškerá data sdělená prostřednictvím Etické linky jsou zabezpečena proti zneužití, řádně archivována a uchovávána v souladu se zákonnými povinnostmi na ochranu osobních údajů (Nařízení EU č. 2016/679 – GDPR).

 
Zpět na SMV